top of page
Vyhledat

Jaký je rozdíl mezi businessovou a marketingovou strategií?

Často se setkávám s tím, že klienti zaměňují businessovou a marketingovou strategii, což má následně vliv na cíle, kterých by chtěly díky strategii dosáhnout a na jejich očekávání od výstupu strategie. Proto jsem sepsal hlavní rozdíly, které vám pomohou si definovat, jaký výstup požadujete.


Celkově lze říci, že businessová strategie se zaměřuje na dlouhodobý růst a ziskovost společnosti jako celku, zatímco marketingová strategie se zaměřuje na cíle, jako je získání nových zákazníků a zlepšení vztahu se stávajícími zákazníky.


V následující tabulce najdete hlavní rozdíly mezi businessovou a marketingovou strategií.


BUSINESSOVÁ strategie

MARKETINGOVÁ strategie

CÍL

Zaměřuje se na celkový růst a ziskovost společnosti

Zaměřuje se na získání a udržení zákazníků

PLÁNOVÁNÍ

Vytváří se na základě celkové vize a dlouhodobých cílů společnosti

Vytváří se na základě analýzy trhu a zákazníků.

ROZSAH

Zabývá se širšími otázkami, jako je například vstup na nové trhy, akvizice a spolupráce

Soustředí se na specifické aspekty propagace a prodeje produktů nebo služeb.

IMPLEMENTACE

Implementuje se v celé organizaci a ovlivňuje všechny oblasti činnosti společnosti

Zaměřuje se na konkrétní marketingové kanály a komunikační prvky

MĚŘENÍ ÚSPĚCHU

Měří se výkonnost celé společnosti

Měří se na základě úspěchu konkrétních marketingových kampaní a aktivitBusinessová strategie


Businessová strategie by měla obsahovat následující prvky:


1. Vize a cíle

 • Definování dlouhodobých cílů a vizí, kterých má firma dosáhnout v budoucnu.

2. Analýzu vnějšího a vnitřního prostředí

 • Zjistit, jaká je situace na trhu a jaké jsou trendy, zdroje, procesy atd.

3. Strategické směry

 • Určení prioritních oblastí na které se zaměřit a definování si konkrétních cílů

4. Akční plán (taktika)

 • Stanovení konkrétních kroků a projektů, které by měla firma podniknout pro implementaci strategie.

5. Business plán

 • Propočítat si predikce z pohledu výnosů, ale i nákladů.

6. Měření úspěchu

 • Definování způsobu, jak sledovat a hodnotit úspěch strategie.


Marketingová strategie


Marketingová strategie by měla obsahovat tyto prvky:


1. Analýzu cílového trhu a zákazníků

 • Výzkum trhu, segmentaci trhu, identifikaci cílové skupiny a analýzu konkurence.

2. Cíle marketingové strategie

 • Definuje cíle, kterých chce marketingová strategie dosáhnout. Tyto cíle by měly být ideálně SMART

3. Propagace

 • Jaké nástroje propagace budou použity, aby se produkt dostal ke své cílové skupině.

4. Marketingový rozpočet

 • Definuje finanční prostředky, které budou k dispozici pro realizaci marketingové strategie.

5. Plán marketingových aktivit

 • Zahrnuje harmonogram marketingových aktivit a plán jejich realizace.


Potřebujete vytvořit strategii?

Pokud jste ve fázi, že vytváříte nebo plánujete vytvořit strategii a zvažujete spolupráci se stratégem, doporučuji si dát společnou úvodní konzultaci, kde můžeme zhodnotit vaši současnou situaci, probrat vaše cíle a jak jich dosáhnout.


Pro snadnější rozhodování vám doporučuji si přečíst tyto články:

bottom of page